hosted by tripod
Check out the NEW Hotbot Tell me when this page is updated
Denna länken skall du testa!!! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


B1 (tiamin), B2 (riboflavin),

B6 (pyridoxin) och B12 (kobalamin)

Projekt!!! - Vänner i Göteborg!!!   

 
beg.B-vitaminB1 (tiamin)

V i vitaminet
itaminet B1 är det först upptäckta av B-vitaminerna och går under benämningen tiamin, så ity att det innehåller en svavelgrupp och en amingrupp. Vitaminet är stukturellt komplext, men reagerar medels enkel fosforylering till dess koenzymform, tiaminpyrofosfat. Detta ämne innehar vissa exklusiva funktioner, exempelvis är det nödvändigt vid all alfa-keto-dekarboxylation. Det utgör en länk mellan citronsyracykeln och kolhydratomsättningen, vilket är av vikt för cellernas energiförsörjning.

B1 upptages till relativt stor andel i tarmen, och ännu bättre vid närvaro av allicin, som förefinnes i lökväxter. Kroppens förmåga att lagra vitaminet är emellertid liten. Det är ett temperaturkänsligt vitamin och förfares vid upphettning. Annan förstöring kan uppkomma i kroppen genom intag av koffein, alkohol och sulfamediciner. Också överdriven sockerkonsumtion påfordrar en reglering av vitaminintaget som kompensation.

Brist på tiamin yttrar sig i depression, abnorm trötthet, förvirring, försämrad minnesretention och ängslan. I sin mest välmanifesterade form utvecklas beri-beri som resultat av långvarigt underintag. Ordet "beri-beri" är singalesiska och betyder "stor svaghet". Till sin natur är beri-beri en inflammation i de perifera nerverna. Tillståndet är vanligt i delar av världen varest ensidig risdiet utgör förhärskande kost. Speciellt s.k polerat ris, varifrån skalet är avlägsnat, tillåter uppkomst av avitaminosen ifråga. Den drabbade utvecklar förlamningskomplex, begynnande i den nedre delen av kroppen och fortskridande uppåt. På förlamningarna följer muskelförtvining och ödem. Svullnad kan även förekomma i mer eller mindre oberoende förlopp. Döden inträder i regel till följd av hjärtförlamning med en mortalitet på mellan 10- 25 %.

Vitaminet B1 innehar antioxidativa effekter. Det stimulerar tillväxt och matsmältningsfunktionerna. Det verkar gynnsamt för ett balanserat känsloliv, normal nervfunktion, smärtlindring, och för hjärtats vidkommande. I samverkan med kompletterande antioxidantia motverkar B1 uppkomsten av fria radikaler i cellerna, samt verkar understödjande på nedbrytningen av i kroppen uppkommen acetaldehyd. Vitaminet verkar för minskat upptag och avgiftning vid blyexposition.

Det kan tillföras för att terapeutiskt verka understödjande vid behandling av ångest, neuroser, ansiktsförlamning och vissa anemier, för att lindra smärtor, samt vid vid bältros. B1 verkar synergistiskt med övriga B-vitaminer. Det är i det närmaste ofarligt, även i stora doser. Dock skall diabetes föranleda viss försiktighet med dess överdrivna bruk. 

B2 (Riboflavin )

K i kroppen
roppen deriverar tvenne olika koenzymer från riboflavin, dels flavin adenin dinukleotid (FAD), dels flavin mononukleotid (FMN). Dessa är inblandande i diverse elektrontransferreaktioner, på vad sätt B2 kan sägas verka som antioxidantia. B2 ingår i det s.k gula andningsfermentet och låter kroppen tillgodogöra sig luftens syre. Det understödjer omvandlingen av tryptofan till niacin. Ämnet bör liksom många andra vitaminer intagas i samband med måltid. Doserna B2 kan med fördel anpassas efter B6- intaget, därvid i förhållandet 1:1.

Riboflavin nedbrytes under inverkan från ljus, framför allt i alkalisk miljö. Däremot är det förhållandevis värmebeständigt. Mer svårartad B2 brist är sällsynt i de industrialiserade delarna av världen, men lättare bristtillstånd kan vara allmännare. Bl.a förmärkes då ökande benägenhet till munsår och sprickor i mungiporna, inflammationer i munnen och seborroiskt exsem på härför disponerade hudpartier på kroppen. I kombination med annan B-vitamin-brist uppstår benäget även ljuskänslighet och kliande slemhinnor, samt diverse mentala orostillstånd. Matsmältningsrubbningar och viktförlust, acne, samt håravfall kan vara andra bristeffekter.

Förutom betydelsen för kroppens framställning av B3 så medverkar även riboflavin då fettsyror, noradrenalin, histamin, serotonin och acetylkolin skall syntetiseras. Ämnet utövar gynnsamma inflytanden på tillväxten och reproduktionen och kan mildra lindriga synstörningar. Kvinnor som är havande, ammar eller äter p-piller bör överväga ökad tillförsel av riboflavin. Allmänt är ökade dagsdoser lämpliga vid stress, hård motion, bantning, feber och diabetes.

B2 kan knappast intagas i toxiska doser. Den normalt rekommenderade dagskonsumtionen ligger i intervallet 1,2- 1,7 mg/ dag. 

B6 (pyridoxin)


iksom B1 fosforyleras i kroppen införlivat B6, här efter oxidation, varpå det erhåller betydelse såsom koenzym. Detta, senare ämne, uppvisar en mycket bred inblandning i de metaboliska processerna. B6 kan sägas vara en samlande benämning på derivat vilka emanerar från pyridoxin. Sålunda är B6 delaktigt vid omvandlingen av aminosyrorna och syntesen av ribonukleinsyror. Det är av betydelse för regleringen av kroppens kalium- natrium- balans, exkretion och blodbildning. Jämte B2 medverkar det vid syntesen av niacin ur tryptofan. Även många av dess övriga verkningar sker under synergism med resterande slag av B-vitaminer.

B6-vitaminet är i basiska lösningar känsligt för värme och ljus, i någon mån även för djupfrysning av de härbergerande födoprodukterna. Det bör doseras parallellt med B1 och B2, med en primär utgångsdos på runt 2,2 mg dagligen. Vitaminet absorberas väl i tarmen.

Minimibehovet av B6 är så ringa att renodlade fall av svår brist sällan kunnat iakttagas. Emellertid förekommer oftare synbar, inducerad brist i åtföljd på olika gifters effekter på kroppen, så t.ex vid behandling av tuberkolos med isoniazid. Symtom kan vara ledsjukdomar, ödem, depressioner, illamående, anemi, åderbråck och störd drömsömn. Vidare tillhör hudfjällning, minskad glutamattolerans och kramper symtombilden.

B6 är av värde för att förhindra onormal blodkoagulation och förfettning i blodkärlen.
I likhet med många andra B-vitaminer så utövar dess närvaro ett gynnsamt inflytande på den själsliga harmonin och nervfunktionerna i största allmänhet. Genom en tillräcklig halt av pyridoxid tillgängliggöres i kroppen upptaget selen, magsäckens saltsyreproduktion bispringes, kroppens vätskebalans upphjälpes och immunförsvaret stärkes.

Terapeutiskt kan tillskott givas vid åksjuka, njursten, stress, allergi och astma; stundom jämväl som komplement till annan behandling vid vissa allvarligare störningar av den mentala utvecklingen eller balansen. Terapeutiska doser bör föranleda ökat magnesiumintag. Magnesium och B6 verkar nämligen synergistiskt.

Det finns uppgifter om förgiftningsfall då pyridoxin doserats i mängder, vitt överstigande 1 g/ dygn, varpå de perifera nerverna lidit skada. Överdriven dosering påverkar även drömsömnen, magfunktionen, njurarnas verksamhet och humöret på negativt sätt. Parkinsonpatienter vilka går under behandling med L-dopa bör undvika att laborera med B6- tillskott.


B12 (kobalamin, cykobemin)

Detta vitamin
etta vitamin förekommer knappast i vegetabiliska födoämnen, men däremot i animalisk föda som t.ex lever. Vid upptag ur den vanliga födan svarar den i tarmen förevarande bakteriefloran för kobalaminets tillgänglighet, och medverkar ävenledes delvis till produktionen därav. Den in vivo ovanligt förekommande metallen kobolt är i molekylen koordinerad med ett tetrapyrrolringsystem. B12 omsättes i kroppen, bildande ett koenzym, vilket är av betydelse då kol-kolbindningar skall brytas. Dock förändras själva enheten som sådan inte under genomgången metabolism, utan kvarstår i en identifikativt giltig form, för att såsmåningom lämna kroppen via tarmen såsom just kobalamin. Vitaminet ifråga uppbär delfunktioner som är viktiga för celldelningen.

Blodbrist av en typ, erinrande om perniciös anemi, kan försåvitt B12 -vitamin- brist föreligger, iakttagas. Antingen har bristtillståndet sitt upphov i otillräckligt vitamininnehåll i födan, eller så är, vanligare, tarmresorptionen inskränkt på ett eller annat sätt. En av magslemhinnan producerad faktor, vilken under vitaminets passage genom magtarmkanalen synes förena sig därmed, är nödvändigt för upptaget. Nämnda faktor saknas vid tillstånd av perniciös anemi, vilket förklarar den härvidlag parallella iakttagelsen. Kost, innehållande ringa mängder B1 men stora mängder folsyra, kan giva upphov till brist, liksom vikande sköldkörtelfunktion. Binnikemask förorsakar långtgående inskränkningar i tillgången på vitaminet, sannolikt huvudsakligen i det att parasiten agerar konsument. Abnorm tarmflora och genomgångna, operativa ingrepp, varunder delar av digestionssystemet avlägsnats, spelar självfallet stor roll för tillgängligheten.

Emellertid lagras vitaminet trots sin vattenlöslighet effektivt i kroppen och enär minimibehovet är verkligt litet kan symtomen låta vänta på sig i flera år efter avbruten tillförsel. Halveringstiden är ca: ett år för i levern inmängt B12. Symtombilden avseende B12- brist kan innefatta störningar i koncentrationen, minnet och balansen, koordinationsrubbningar, depressioner, irritation och allvarligare demens och irreversibla förändringar i ryggmärgen.
I likhet med flera andra B-vitaminer är B12 inblandat i kolhydratomsättningen, samt delaktigt i blodbildningen. Det medverkar även i fett- och proteinmetabolismen.

En rekommendabel minimidos ligger kring 3 mikrogram/ dygn, men ytterligare tillförsel är, trots kroppens initiala benägenhet att anlagra eller behålla vitaminet, praktiskt taget riskfri också vid megadosering. 


######
avsl.dok.B-vitamin